Sök:
Axiom® by Formica Group
Ytor
Bildgalleri
Miljö

Företagets Ansvar

Axiom Worktops
Resources and recycling

FÖRETAGETS ANSVAR

Som ett ansvarsfullt globalt verksamt företag har Formica Group tagit fram en rad åtgärdsprogram på miljöområdet, som återspeglar vår övertygelse om att goda föresatser och högt satta mål måste åtföljas av konkreta åtgärder.

För att uppnå hållbarhet utvecklar vi löpande olika typer av strategier, till exempel att:

  • minska energianvändningen under våra produkters livscykel
  • minska koldioxidutsläppen genom att utveckla förnyelsebara energikällor, teknik för att omvandla avfall till energi och bränsleeffektiva transporter
  • samarbeta med leverantörerna för att öka andelen återvunnet och miljövänligt innehåll i våra råmaterial och göra det obligatoriskt att använda fibrer från ansvarsfullt förvaltade skogar.
Formica Group utgör tillsammans med Laminex Group affärsområdet Laminates & Panels inom Fletcher Building, och delar därmed Fletcher Buildings målsättning att vara ledande när det gäller hållbarhet. Informationen som presenteras här sammanfattar Formica Groups aktiviteter och mål, och vad man har uppnått, på området miljöpolicy, - program och -rutiner.

ANSVARSTAGANDE I MILJÖFRÅGOR

Fletcher Building strävar efter att våra verksamheter skall vara långsiktigt hållbara genom att minimera deras avtryck på vår miljö. Vi tillämpar ett antal strategier som stöder våra hållbarhetsmål, bland annat att använda återvunnet material som råmaterial och bränsle, att använda förnyelsebar energi - i synnerhet biomassa - och att införa ny teknik för att öka energieffektiviteten.

För att nå vårt mål vidtar vi åtgärder för att:

  • se till att våra produkter och tjänster leder till ökad energiprestanda i kundernas byggnader och infrastruktur
  • eliminera eller minimera avfallet från våra produkter, tjänster och arbetsplatser, och
  • hitta och införa lönsamma och energieffektiva lösningar för våra verksamheter.
Fletcher Building har inrättat ett Executive Climate Change and Environmental Sustainability Council, ett råd som arbetar med klimatförändringar och miljömässig hållbarhet och kontrollerar och samordnar arbetet med att minska företagets avtryck på vår miljö och med att förbättra kommunikationen och effektiviteten inom området.

För mer information om Fletcher Buildings hållbarhetsarbete och -mål, besök gärna www.fletcherbuilding.com.

LAGSTADGADE MILJÖBESTÄMMELSER

Formica Groups anläggningar världen över uppfyller alla gällande lokala, regionala eller nationella regler avseende utsläpp i luften, luftkvalitet, bullernivå, utsläpp i vatten samt avfallshantering av flytande och fast avfall.

RESURSER OCH ÅTERVINNING

Formica Group vet att effektiv användning och återvinning av resurser är fördelaktigt både rent företagsekonomiskt och för vår miljö. Inom många av Formica Groups verksamheter återvinns avfall till råmaterial eller extra energikällor.

FORMICA GROUP ÄR MEDLEMMAR I BLAND ANNAT:

RIBA
BLFA
ICDLI

För mer information om Fletcher Buildings hållbarhetsarbete och -mål, besök gärna www.fletcherbuilding.com

MILJÖ

Formica, Formica Avil Device och Axiom är registrerade varumärken tillhörande The Diller Corporation. Ett Fletcher Building företag
De återgivna designerna på denna webbsida har matchats så nära som webteknologin tillåter. Vi rekommenderar att du beställer prover före den slutliga föreskriften eller användningen.