Sök:
Axiom® by Formica Group
Ytor
Bildgalleri
Miljö

Användarvillkor

LÄS DESSA VILLKOR NOGA Välkommen till Formica Groups webbplats ("Sidan"). Sidan ägs av Formica Group ("Formica"). För att kunna använda sidan måste du först godkänna nedan allmänna villkor ("Allmänna villkor"). Genom att gå in på eller använda denna sida och innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls genom sidan intygar du att du har läst, förstått och godkänner de allmänna villkoren. De allmänna villkoren kan ändras med jämna mellanrum, så vi rekommenderar att du går igenom dem för att se eventuella ändringar regelbundet. Genom att använda sidan efter sådana ändringar godkänner du de allmänna villkor som gäller vid tidpunkten för aktuell användning.

1. Användarrättigheter
Sidan tillhandahålls av Formica. All programvara och allt innehåll på denna sida, såsom text, bilder och logotyper, ägs eller licensieras av Formica, dennes licenstagare eller innehållsleverantörer, och skyddas av upphovsrättslagar i USA eller andra nationella upphovsrättslagar. Formica ger dig tillstånd att läsa och använda innehållet som görs tillgängligt för dig via sidan i samband med din användning av sidan. I övrigt får inget material från denna sida eller annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Formica eller någon av dennes dotterbolag kopieras, reproduceras, vidarepubliceras, laddas upp, postas, överföras eller distribueras på något sätt. Att modifiera materialet eller använda materialet för andra syften bryter mot Formicas upphovsrätt och andra ägarrättigheter. Alla produkter, processer eller tekniker som beskrivs på denna sida kan omfattas av andra ägarrättigheter som innehas av Formica eller dess dotterbolag och är inte licensierade under detta. Du har ingen rätt till och inga intressen i (ej heller upphovsrättigheter, varumärkesrättigheter eller andra ägarrättigheter) denna sida eller något material och du godkänner att inte "kopiera" eller "spegla" sidan.

2. Sekretesspolicy
All information du ger oss lagras och används i enlighet med Formicas webbplats sekretesspolicy. Genom att godkänna dessa allmänna villkor intygar du också att du förstår och godkänner de rutiner för insamling, användning och vidarebefordring av information som beskrivs i vår sekretesspolicy.

3. Friskrivningsklausulr
SIDAN OCH ALLT MATERIAL PÅ SIDAN TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" OCH UTGÖR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED DENNA SIDA. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG FRISKRIVER SIG FORMICA FRÅN ALLA GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ATT PRODUKTERNA FINNS TILL FÖRSÄLJNING, DERAS LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, SAMT ATT DE INTE UTGÖR NÅGON ÖVERTRÄDELSE AV RÄTTIGHETER. FORMICA GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER RÖRANDE ANVÄNDNING AV MATERIALET ELLER RESULTATEN AV ANVÄNDNING AV MATERIALET MED AVSEENDE PÅ KORREKTHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER ANNAT. TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER EVENTUELLT INTE FRISKRIVNING FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VILKET GÖR ATT OVAN UNDANTAG KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DIG.

FORMICA GER INGA GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, (a) ATT INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ SIDAN ÄR FRI FRÅN FEL, UTELÄMNANDEN, AVBROTT, DEFEKTER ELLER DRIFTSFÖRSENINGAR, ELLER FRÅN ANDRA TEKNISKA FEL ELLER TYPOGRAFISKA FEL; (b) ATT SIDAN ÄR TILLGÄNGLIG VID ALLA TIDPUNKTER OCH PÅ ALLA PLATSER; (c) ATT DEFEKT ELLER FEL PÅ SIDAN KOMMER ATT KORRIGERAS; ELLER (d) ATT INNEHÅLLET PÅ SIDAN ÄR FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. ALL INFORMATION PÅ SIDAN KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE, OCH FORMICA FRISKRIVER SIG ALLT ANSVAR FÖR DESSA ÄNDRINGAR.

4. Ansvarsbegränsning
FORMICA HAR INGET ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR ALLA TYPER AV SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR, SKADOR SOM BERÄTTIGAR TILL SKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED SIDAN, INKLUSIVE ANVÄNDNING AV ELLER BRISTEN PÅ MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA MATERIALET PÅ SIDAN, ÄVEN OM FORMICA, ETT DOTTERBOLAG TILL FORMICA, ELLER EN BEHÖRIG REPRESENTANT FRÅN NÅGON AV DESSA, HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETERNA FÖR SÅDANA SKADOR. I INGEN HÄNDELSE SKALL FORMICAS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH HANDLINGAR, VARE SIG TILL FÖLJD AV AVTAL, STRAFFBAR HANDLING (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL OAKTSAMHET), ELLER AV ANNAT SKÄL ÖVERSKRIDA DET BELOPP DU HAR BETALAT TILL FORMICA - OM NÅGOT - FÖR ATT FÅ ÅTKOMST TILL DENNA SIDA. Tillämplig lag tillåter inte alltid begränsningar av ansvaret eller friskrivningar från ansvar vid oavsiktliga skador eller följdskador, så ovan begränsningar eller undantag gäller eventuellt inte dig.

5. Skadestånd
Om du besöker sidan som representant för ett företag godkänner du att du är skadeståndsskyldig gentemot oss för alla skador som uppkommer under avtalets gång, av oaktsamhet eller på annat sätt för en tredje part som en följd av att du använder sidan.

6. Användarregistrering och åtkomstsäkerhet
Genom att registrera dig intygar du att informationen du anger på registreringsformuläret är korrekt och avser dig. Du är ansvarig för din inloggningsinformations och ditt lösenords säkerhet och för att uppgifterna förblir konfidentiella. Din inloggningsinformation och ditt lösenord får inte överlämnas till eller användas av andra, och får endast användas såsom vi uttryckligen godkänner att de skall användas. Du är ensamt ansvarig för obehörig eller på annat sätt olaglig användning av inloggningsinformation och lösenord som vi gör tillgängliga för dig för att du skall kunna använda denna sidan, och du skall ersätta Formica och äger inte rätt att inleda juridiska processer eller väcka annat anspråk mot Formica. Du äger inte heller rätt att hålla Formica ansvarigt för eventuell förlust eller skada (inklusive kostnader för juridiskt ombud) som uppkommer vid eller till följd av obehörig eller på annat sätt olaglig användning av inloggningsinformation eller lösenord som används för att få åtkomst till delar av denna sida.

7. Ändringar
Formica äger rätt att efter eget bedömande ändra, modifiera, omarbeta eller ta bort dessa allmänna villkor i helhet eller delvis när som helst. Ändringar av dessa allmänna villkor träder i kraft när ett meddelande om ändringarna publiceras. All användning av sidan efter ett sådant meddelande anses utgöra ett godkännande av sådana förändringar, modifieringar eller omarbetningar. Formica kan när som helst ändra sina tjänster.

Formica äger rätt att avsluta, ändra, upphöra med eller stänga ner alla delar av sidan, inklusive tillgängligheten för olika funktioner på sidan när som helst. Formica kan begränsa vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar av eller hela sidan utan föregående meddelande och utan något ansvar. Formica kan avsluta det godkännande, de rätter och de licenser som har givits till dig enligt ovan när som helst.

8. Tredje parts sidor och extern länkning till sidan
På sidan kan Formica länka till webbplatser som drivs av andra aktörer som en service till sidans användare. Om du använder dessa länkar lämnar du Formicas sida. Formica tar inget ansvar för länkade hemsidor eller för informationen som visas på dessa sidor, eller för de produkter och tjänster som visas på dessa sidor. Formica friskriver sig allt ansvar som gäller din åtkomst till sådana länkade webbplatser.

Om du vill länka till denna sida får du endast göra så om du länkar till - men inte kopierar - denna sida och enligt följande villkor:

  • att du inte tar bort, förvränger eller på annat sätt förändrar storleken eller utseendet på Formicas logotyp eller annat av Formicas varumärken eller tjänstemärken;
  • att du inte skapar en frame eller annan webbläsar-eller gränsmiljö runt denna sida;
  • att du inte på något sätt antyder att Formica rekommenderar några produkter eller tjänster förutom sina egna;
  • att du inte återger din relation med Formica på felaktigt sätt eller presenterar annan felaktig information om Formica;
  • att du inte på annat sätt använder Formicas varumärken som visas på denna sida utan uttryckligt föregående skriftligt medgivande från Formica;
  • att du inte länkar från en hemsida som du inte äger; samt
  • att din webbsida inte har innehåll som är kränkande, offensivt eller kontroversiellt, bryter mot immateriella rättigheter eller någon annan persons rättigheter, eller på annat sätt inte följer tillämpliga lagar och bestämmelser.

Formica förbehåller sig uttryckligen rätten att återkalla de tilldelade rättigheterna vid överträdelse av villkoren, och att vidta alla åtgärder som man anser vara nödvändiga. Du är skyldig att fullt ut ersätta Formica för förlust eller skada som Formica lider till följd av överträdelser mot denna punkt.

9. Information om varumärke och upphovsrätt
Formica, Formica Anvil Device, ColorCore, DecoMetal, AR Plus, Vivix och Chemtop®2 är registrerade varumärken som tillhör Formica eller en eller flera av dess dotterbolag och får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är Formicas, eller på något sätt som kan väcka förvirring hos kunderna, eller på något sätt som misskrediterar eller nedvärderar Formica. Alla varumärken och upphovsrätter ägs eller licensieras såvida inget annat anges av Formica och dess dotterbolag. Alla andra varumärkesnamn, produktnamn eller handelsmärken tillhör sina respektive ägare.

10. Tillämplig lag
Dessa villkor är upprättade och gäller i enlighet med förbundsstaten Ohios lagar. Du godkänner att följa lagstiftningen som gäller i förbundsstaten Ohio, som ingår i Amerikas förenta stater, vid alla tvister som uppkommer till följd av eller rör dessa allmänna villkor och/eller din användning av sidan. I länder vars lagstiftning inte fullt ut är tillämplig på alla bestämmelser i dessa allmänna villkor är det förbjudet att använda sidan.

11. Lokala lagar
Sidan drivs från eller genom en eller flera av Formicas eller tredje parts anläggningar. Formica lämnar inga garantier för att informationen och materialet på sidan är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. Det är förbjudet att använda sidan på platser där innehållet på sidan kan vara olagligt. Om du besöker sidan från andra platser är du ansvarig för att se till att alla tillämpliga lokala lagar följs. Det är vidare förbjudet att använda sidan på platser där lagstiftningen innebär att alla bestämmelser i detta avtal inte kan följas fullt ut, inklusive men inte begränsat till denna paragraf och friskrivningsklausulerna ovan. Formica har strävat efter att följa alla kända juridiska krav i arbetet med att ta fram och driva denna sida, men kan inte garantera att materialet på sidan är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser med annan lagstiftning. All användning som bryter mot denna bestämmelse eller andra bestämmelser i avtalet sker på användarens egen risk, och om någon del av avtalet är ogiltigt eller inte verkställbart enligt tillämplig lag skall den bestämmelse som är ogiltig eller inte verkställbar ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som i möjligaste mån återger avsikten med den ursprungliga bestämmelsen. Resterande del av avtalet gäller vidare för sådan användning.

12. Generella bestämmelser
Dessa allmänna villkor, vår sekretesspolicy samt alla försäljningsvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Formica med avseende på denna sida. Ingen ändring av detta avtal träder i kraft om den inte har verkställts av Formica. Att eventuellt avstå från rättigheter i samband med brott mot bestämmelserna innebär inte att man avstår från rättigheter vid eventuella framtida brott mot bestämmelserna. En utskriven version av detta avtal eller eventuella meddelanden från Formica i elektronisk form skall kunna användas vid juridiska eller administrativa förfaranden som avser eller härrör till detta avtal eller till din användning av sidan i samma omfattning och på samma villkor som andra affärsdokument och handlingar som ursprungligen skapades och arkiverades av Formica i skriftlig form.

Dessa allmänna villkor gäller från maj 2011.

Formica, Formica Avil Device och Axiom är registrerade varumärken tillhörande The Diller Corporation. Ett Fletcher Building företag
De återgivna designerna på denna webbsida har matchats så nära som webteknologin tillåter. Vi rekommenderar att du beställer prover före den slutliga föreskriften eller användningen.